Program naukowy XVIII Sympozjum


 Wtorek 07.11.2017                                              

12:00-20:00 - Rejestracja uczestników

13:30-20:00 - Warsztaty odbędą się w 2 turach po 30 osób 

(1. 13:30-16:30; 2. 17:00-20:00) (organizator: Esri Polska)

19:00-21:00 - Kolacja

 Środa 08.11.2017                                                 

08:00-10:00 - Rejestracja uczestników

07:30-09:30 - Śniadanie

10:00-10:30 - Uroczyste otwarcie Sympozjum (SALA DUŻA)

10:30-11:30 - Sesja plenarna (SALA DUŻA)

10:30-11:00 - Wody podziemne w prawie wodnym - Hubert Schwarz

11:00-11:30 - Stan zasobów wód podziemnych w kraju - Małgorzata Woźnicka

11:30-12:00 - Przerwa na kawę

12:00-13:30 - Sesja plenarna (SALA DUŻA)

12:00-12:30 - Zastosowanie metod nieinwazyjnych w badaniach środowiska wodnego – Maciej Lubczyński

12:30-13:00 - Ujęcia wód  dla aglomeracji miejskiej Wrocławia - Stanisław Staśko

13:30-15:00 - Obiad

15:00-17:00 - Obrady w2sesjach tematycznych

SALA DUŻA - sesja I - Zasoby wód podziemnych w warunkach zmian klimatycznych, badania regionalne i modelowe

(prowadzący: Ewa Krogulec, Andrzej Sadurski)

Emilia Bublijewska, Leszek Łęczyński,Marek Marciniak, Łukasz Chudziak, Żaneta Kłostowska, Dorota Zarzeczańska

BEZPOŚREDNIE POMIARY PODMORSKIEGO ZASILANIA WODAMI PODZIEMNYMI ZATOKI PUCKIEJ

Łukasz Chabudziński, Teresa Brzezińska–Wójcik

PRZESTRZENNE RELACJE POMIĘDZY ROZMIESZCZENIEM NAJWYDAJNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I NEOTEKTONIKĄ W ZLEWNI BIAŁEJ ŁADY NA ROZTOCZU GORAJSKIM (ŚRODKOWOWSCHODNIA POLSKA)

Stanisław Dąbrowski, Witold Rynarzewski, Roman Śliwka

ODNAWIALNOŚĆ SYSTEMU WODONOŚNEGO ZLEWNI PROSNY WEDŁUG BADAŃ MODELOWYCH I OCENY ODPŁYWU PODZIEMNEGO METODAMI HYDROLOGICZNYMI

Robert Duda, Michał Maruta, Jan Macuda, Sylwester Tyszewski

OCENA REZERWY DOSTĘPNYCH ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH W ZLEWNIACH BILANSOWYCH NA POTRZEBY SZCZELINOWANIA HYDRAULICZNEGO

Jacek Gurwin, Rafał Serafin

WPŁYW ODWZOROWANIA WARUNKÓW HYDROSTRUKTURALNYCH NA JAKOŚĆ REGIONALNEGO NUMERYCZNEGO MODELU FILTRACJI

Magdalena Matusiak, Jan Przybyłek

WYKORZYSTANIE NIESTACJONARNEGO MODELU PRZEPŁYWU DO OCENY RZECZYWISTEJ WIELKOŚCI EKSPLOATACJI WÓD PODZIEMNYCH Z PIĘTRA JURAJSKO–KREDOWEGO W OBSZARZE INTENSYWNYCH NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W REJONIE KALISZA

SALA MAŁA - sesja II - Wody mineralne, lecznicze, termalne i kopalniane (prowadzący: Lucyna Rajchel, Arkadiusz Krawiec)

Grażyna Gorczyca, Józef Chowaniec, Tomasz Gągulski

CHARAKTERYSTYKA WÓD GEOTERMALNYCH CENOMAŃSKIEGO SYSTEMU WODONOŚNEGO NA POGRANICZU S–E CZĘŚCI NIECKI MIECHOWSKIEJ I ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO

Beata Klojzy–Karczmarczyk, Jarosław Staszczak

CZYNNE WYROBISKA ODKRYWKOWE SUROWCÓW WĘGLANOWYCH NA TLE GRANIC GZWP W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI ICH REKULTYWACJI POPRZEZ WYPEŁNIANIE ODPADAMI

Tomasz Kotowski, Agnieszka Operacz

ZMIENNOŚĆ PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD LECZNICZYCH UJĘCIA ZUBRZYK W WARUNKACH WSPÓŁODDZIAŁYWANIA STUDNI

Barbara Kiełczawa, Wojciech Ciężkowski, Piotr Mazurek, Marek Duda

GORZANÓW – NOWE ZŁOŻE WÓD LECZNICZYCH W SUDETACH

Karol Zawistowski

MODELOWANIE NUMERYCZNE DLA OCENY WPŁYWU EKSPLOATACJI RUD MIEDZI W LUBIŃSKO–GŁOGOWSKIM OBSZARZE MIEDZIONOŚNYM NA WARUNKI EKSPLOATACJI UJĘCIA „SOBIN–JĘDRZYCHÓW”

Kamila Buszta, Tadeusz Szklarczyk, Grzegorz Malina

WPŁYW PROJEKTOWANEGO ODWODNIENIA ODKRYWKOWEJ KOPALNI WAPIENIA "CELINY" NA STAN ILOŚCIOWY WÓD PODZIEMNYCH

17:30-18:30 - sesja posterowa(prowadzący: Krzysztof Dragon, Małgorzata Pruszkowska-Caceres). Max rozmiar plansz 70 na 90 cm.

18:30-20:00 - Spotkanie Komitetu Narodowego IAH i SHP

20:30 - Kolacja (grill)

 Czwartek 09.11.2017                                           

7:30-9:00 - Śniadanie

9:00-13:30 - Obrady w 2 sesjach tematycznych

9:00-11:00

SALA DUŻA - sesja III A - Jakość wód podziemnych, eksploatacja i monitoring zasobów wodnych

(prowadzący: Andrzej Witkowski, Małgorzata Woźnicka)

Linda Chudzik, Tomasz Kotowski

ZMIENNOŚĆ SKŁADU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH ZLEWNI ŚCINAWKI (SUDETY ŚRODKOWE)

Józef Górski

DWADZIEŚCIA PIĘĆ LAT DOŚWIADCZEŃ W UZDATNIANIU WÓD PODZIEMNYCH W WARSTWIE WODONOŚNEJ NA UJĘCIU WRONIAWY DLA MIASTA WOLSZTYNA

Włodzimierz Humnicki

PRÓBA IDENTYFIKACJI OKRESÓW SUSZY HYDROGEOLOGICZNEJ NA PODSTAWIE OBSERWACJI ŹRÓDEŁ W PIENIŃSKIM PARKU NARODOWYM (PIENIŃSKI PAS SKAŁKOWY)

Beata Klojzy–Karczmarczyk, Janusz Mazurek

ZANIECZYSZCZENIE METALAMI CIĘŻKIMI PRZYPOWIERZCHNIOWYCH WARSTW GRUNTU W OTOCZENIU POŁUDNIOWEJ OBWODNICY KRAKOWA

Agnieszka Kowalczyk

ADAPTACJA WSKAŹNIKA SPI NA POTRZEBY MONITOROWANIA SUSZY WWODACH PODZIEMNYCH

Malata Małgorzata, Motyka Jacek, Radliński Bogusław, Rogala Agata, Sokołowski Andrzej

SKŁAD CHEMICZNY WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI ŚWIERSZCZA (ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY)

SALA MAŁA - sesja IV A - Nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych i wody podziemne we współczesnym społeczeństwie (prowadzący: Stanisław Staśko, Adam Postawa)

Krzysztof Chudy, Magdalena Worsa – Kozak, Maciej Pikuła

EWOLUCJA METOD ROZPOZNANIA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH NA POTRZEBY WYKONYWANIA PIONOWYCH WYROBISK UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZŁOŻE – PRZYKŁAD LGOM

Krzysztof Dragon, Piotr Kaczmarek

IDENTYFIKACJA PROCESÓW DENITRYFIKACJI W REJONIE OBSZARU ZASILANIA UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH TURSKO B

Marek Duliński, Kazimierz Różański, Zbigniew Gorczyca

OKREŚLANIE WIEKU WÓD PODZIEMNYCH Z WYKORZYSTANIEM IZOTOPÓW ŚRODOWISKA – UWAGI METODYCZNE

Jacek Gurwin, Kamil Pajewski, Katarzyna Sowińska, Mirosław Wąsik

METODYKA SZACOWANIA KOSZTÓW USTANAWIANIA OBSZARU OCHRONNEGO GZWP NA PRZYKŁADZIE ZBIORNIKA NR 138 PRADOLINA TORUŃ–EBERSWALDE

Krzysztof Jóźwiak

ZMIENNOŚĆ STĘŻEŃ GAZÓW W POWIETRZU STREFY AERACJI W ŚRODOWISKU PRZEBUDOWANYM ANTROPOGENICZNIE

Joanna Kajewska–Szkudlarek, Justyna Kubicz,Ireneusz Kajewski, Paweł Dąbek

OCENA ZASOBÓW ODNAWIALNYCH WÓD PODZIEMNYCH POMORZA ZACHODNIEGO NA PODSTAWIE MODELU SYMULACYJNEGO WETSPASS

11:00-11:30 - Przerwa na kawę

11:30-13:30 - Obrady w 2 sesjach tematycznych

SALA DUŻA - sesja III B - Jakość wód podziemnych, eksploatacja i monitoring zasobów wodnych

(prowadzący: Ewa Kmiecik, Józef Górski)

Anna Rojek, Anna Kuczyńska, Karolina Piskorek, DorotaPalak–Mazur

ANALIZA PRZEKROJOWA (2004–2015) ZMIENNOŚCI WARTOŚCI STĘŻEŃ AZOTANÓW W WODACH PODZIEMNYCH W POLSCE Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARÓW SZCZEGÓLNIE NARAŻONYCH NA ZANIECZYSZCZENIE ZE ŹRÓDEŁ ROLNICZYCH

Jerzy Małecki, Dorota Porowska, Ewa Styrkowiec, Maciej Ziułkiewicz

STAN CHEMICZNY WÓD PODZIEMNYCH AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

Tomasz Michalczyk, Dominika Bar–Michalczyk, Damian Zięba

WPŁYW NATURALNYCH I SZTUCZNYCH SPIĘTRZEŃ WODY NA REDUKCJĘ STĘŻEŃ AZOTU W CIEKACH POWIERZCHNIOWYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI KOCINKI

Zdzisław Michalczyk, Stanisław Chmiel, Sławomir Głowacki, Joanna Sposób

EKSPLOATACJA ZASOBÓW WODY PODZIEMNEJ W LUBLINIE I JEJ KONSEKWENCJE

Jan Przybyłek, Dariusz Kasztelan

BADANIA ZMIENNOŚCI I ZALEŻNOŚCI TEMPERATURY WÓD PODZIEMNYCH OD WÓD RZECZNYCH NA UJĘCIACH INFILTRACYJNYCH

Jacek Różkowski, Krzysztof Jóźwiak, Sylwester Sadowski, Sławomir Wesołowski

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARZE SPŁYWU WÓD DO PROJEKTOWANEGO UJĘCIA W WOJKOWICACH (TRIAS, GZWP BYTOM)

SALA MAŁA - sesja IV B - Nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych i wody podziemne we współczesnym społeczeństwie (prowadzący: Wojciech Ciężkowski, Robert Duda)

Tomasz Olichwer, Sebastian Buczyński, Marek Kasprzak, Artur Sobczyk

ZASTOSOWANIE METOD GEOFIZYCZNYCH DO ROZPOZNANIA WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH CZWARTORZĘDU NA PRZYKŁADZIE TERENÓW WODONOŚNYCH WROCŁAWIA

Paweł Marek Leśniak, Andrzej Wilamowski

SKŁAD IZOTOPOWY AZOTANÓW W WODACH PODZIEMNYCH POLSKI

Marek Marciniak, Mariusz Kaczmarek, Anna Szczucińska

ZMIENNOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI W STREFIE HYPOREICZNEJ W ŚWIETLE BADAŃ LABORATORYJNYCH

Józef Mikołajków, Grzegorz Olesiuk, Agnieszka Piasecka

WSKAZANIA METODYCZNE DLA POTRZEB REAMBULACJI DOKUMENTACJI GZWP WYKONANYCH PRZED 2008 R.

Joanna Najman, Tomasz Kotowski, Tomasz Kasela, Jarosław Bielewski, Ireneusz Śliwka

ZASTOSOWANIEMETODY GC/TCD OZNACZANIA He, Ne I Ar W WODACH PODZIEMNYCH DO OCENY ICH WIEKU, NA PRZYKŁADZIE WÓD Z REJONU BUSKA ZDRÓJ

Anna Kuczyńska

WYNIKI PILOTAŻOWEGO BADANIA ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI CZYNNYCH FARMACEUTYKÓW W WODACH PODZIEMNYCH W PRÓBKACH WODY POBRANYCH Z KRAJOWEJ SIECI MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH

13:30-15:00 - obiad

15:00-16:00 - obrady w 2 sesjach tematycznych

SALA DUŻA - sesja III C - Jakość wód podziemnych, eksploatacja i monitoring zasobów wodnych

(prowadzący: Dariusz Dobrzyński, Krzysztof Labus)

Andrzej Witkowski, Dominika Dąbrowska

DIAGNOZA STANU PRAWNEGO I ORGANIZACYJNEGO MONITORINGU WÓD PODZIEMNYCH W POLSCE

Sebastian Zabłocki

IDENTYFIKACJA PROCESU WYMYWANIA AZOTU NA PODSTAWIE BADAŃ CHEMIZMU WÓD W ROLNICZYCH SYSTEMACH DRENARSKICH NA PRZYKŁADZIE WYSOCZYZNY KAŁUSZYŃSKIEJ

Anna Żurek, Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak

OCENA WIELKOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA POTENCJALNEJ REDUKCJI AZOTANÓW W WODACH PODZIEMNYCH DLA OBSZARU POLSKI

SALA MAŁA – sesja IV C – Nowe metody i rozwiązania w badaniach wód podziemnych i wody podziemne we współczesnym społeczeństwie (prowadzący: Jacek Gurwin, Jacek Szczepiński)

Dorota Pierri, Mariusz Czop, Stanisław Borczak

WARUNKI WYSTĘPOWANIA I MIGRACJI WWA W UTWORACH CZWARTORZĘDOWYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH „ZIELONA” W BYDGOSZCZY

Marek Rasała, Anna Tunak–Grzybowska, Kamil Pajewski

URUCHOMIENIE UJĘCIA ZWYKŁYCH WÓD PODZIEMNYCH – PRAWO, TEORIA I PRAKTYKA

Lech Śmietański, Elżbieta Przytuła, Sławomir Filar, Aneta Starościak

USTALANIE ZASOBÓW DYSPOZYCYJNYCH WÓD PODZIEMNYCH W OBSZARACH BILANSOWYCH PRZY UŻYCIU GENERATORA POBORU WIRTUALNEGO – PRZYKŁADY

16:30-18:30 - Sesja V - Międzynarodowe projekty badawcze SALA DUŻA (prowadzący: Anna Kuczyńska)

Marzena Nowakowska, Zenon Wiśniowski, Ryszard Hoc, Anna Kuczyńska, Małgorzata Woźnicka

WATERPROTECT – INNOVATIVE TOOLS ENABLING DRINKING WATERPROTECTION IN RURAL AND URBAN ENVIRONMENTS

Krzysztof Dragon

AQUANES DEMONSTRATING SYNERGIES IN COMBINED NATURAL AND ENGINEERED PROCESSES FOR WATER TREATMENT SYSTEMS

Adam Szymkiewicz, Beata Jaworska–Szulc, Małgorzata Pruszkowska–Cacerse, Anna Gumuła–Kawęcka, Wioletta Gorczewska–Langner

ZASILANIE INFILTRACYJNE NA OBSZARZE SANDROWYM

Monika Konieczyńska

M4SHALEGAS – MEASURING, MONITORING, MITIGATING AND MANAGING THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF SHALE GAS

Joanna Czekaj, Mirosława Skrzypczak

PROLINE–CE – EFFICIENT PRACTICES OF LAND USE MANAGEMENT INTEGRATING WATER RESOURCES PROTECTION AND NON–STRUCTURAL FLOOD MITIGATION EXPERIENCES

Przemysław Wachniew, Anna Żurek, Jarosław Kania, Grzegorz Malina, Kazimierz Różański, Stanisław Witczak, Dominika Bar–Michalczyk, Tomasz Michalczyk, Damian Zięba

BONUS – SOILS2SEA REDUCING NUTRIENT LOADINGS FROM AGRICULTURAL SOILS TO THE BALTIC SEA VIA GROUNDWATER AND STREAMS

18.30-19.15 - Podsumowanie i zakończenie Sympozjum SALA DUŻA (Stanisław Staśko, Henryk Marszałek, Wojciech Ciężkowski)

20:00 - Uroczysta kolacja

 Piątek 10.11.2017                                                

07:30-09:00 - Śniadanie
09:00-16:00 - Sesje terenowe:

1. Zwykłe wody podziemne Sudetów Zachodnich

2. Wody lecznicze i termalne Sudetów Zachodnich
Sesje zakończą się około godziny 16:00 w Jeleniej Górze.

Sesje terenowe (Wycieczki) - Piątek 10.11.2017, 9:00-16:00

Ze względu na trudności techniczne zmianie uległa ilość i program sesji terenowych!

Zamiast sesji „Zaopatrzenie Jeleniej Góry w wodę” oraz „Monitoring wód podziemnych Karkonoszy” planowana jest sesja nr 1 Zwykłe wody podziemne Sudetów Zachodnich” - trasa wycieczki: Wojanów – Kowary – Marciszów – Wieściszowice – Jelenia Góra.

Bez zmian pozostaje sesja nr 2 „Wody lecznicze i termalne Sudetów Zachodnich” – trasa wycieczki: Wojanów - Cieplice - Świeradów Zdrój - Karpniki - Jelenia Góra.

Prosimy o ponowny wybór wycieczki w trakcie rejestracji. Za zmianę w programie przepraszamy!


Dnia 07.11.2017 r.(wtorek) odbędą się warsztaty organizowane przez firmę Esri Polska Sp. z o.o. Ilość miejsc jest ograniczona a o udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń na maila sekretariat@wph2017.pl

Informacje o warsztatach:


XVIII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii

Warsztaty, 07.11.2017 r. – Wrocław- Wojanów

„Zastosowanie analizy wielokryterialnej na potrzeby oceny presji antropogenicznej na wody podziemne z użyciem platformy ArcGIS.”

Esri Polska, Państwowy Instytut Geologiczny – PIB.

Warsztaty dotyczące zastosowania analiz wielokryterialnych w ujęciu badań antropopresji na środowisko.

Trzy-godzinne zajęcia będą miały charakter praktyczny, gdzie uczestnicy zapoznają się z narzędziami i możliwościami oprogramowania firmy Esri. Cześć analityczna zostanie przeprowadzona w programie ArcGIS Pro, następcy ArcMap. Aplikacja ta cechuje się większą elastycznością, szybkością oraz intuicyjnością obsługi. Scenariusz przewiduje zaczytywanie i modyfikację danych, reklasyfikację, a także ujednolicenie wartości wpływu różnych czynników, wreszcie obliczenie przyjętego wskaźnika antropopresji na danym obszarze. Uczestnicy będą pracowali na różnych zestawach danych, niemniej jednak największy nacisk położony będzie na dane rastrowe. Całość zakończy publikacja wyników na ArcGIS Online. Jest to portal, który użytkownicy mogą wykorzystywać, jako miejsce przechowywania danych i wyników analiz oraz szybkiego udostępniania swoich zasobów innym. Wartością dodaną jest także możliwość nieprogramistycznego tworzenia aplikacji webowych w wybranych przez siebie szablonach lub alternatywnie, skonfigurowanie jej w czterech prostych krokach.

Warsztaty kładą nacisk na ukazanie szerokich możliwości oprogramowania Esri w kontekście kompatybilności różnych elementów technologii.

Warsztaty odbędą się w 2 turach po 30 osób:

  • 13:30-16:30
  • 17:00-20:30

na przygotowanych komputerach.