Publikacja artykułów


Artykuły sympozjalne zostaną opublikowane w numerze specjalnym Przeglądu Geologicznego (Punktacja MNiSW – 12).

Autorów abstraktów artykułów zakwalifikowanych do recenzji prosimy o przygotowanie tekstu według wymogów PG podanych we „Wskazówkach dla autorów” https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/wydawnictwa/czasopisma/przeglad-geologiczny.html oraz wymienionych poniżej zaleceń.


TEKST ARTUKUŁU DO RECENZJI

Artykuł powinien składać się ze wstępu (a w nim zarys problemu ze sformułowanym celem pracy), opisu metodyki, wyników badań i ich dyskusji, podsumowania albo wniosków i spisu literatury.

- artykuły (w pliku Word - do wersji 2007 włącznie) prosimy przesłać na adres: publikacje@wph2017.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 2017r,

- maksymalna objętość całego artykułu (tekst niejustowany, czcionka 12 pkt. Times New Roman, 2 interlinia oraz ryciny i tabele) nie może przekraczać 18 000 znaków ze spacjami,

- ryciny, fotografie i tabele należy przygotować w wersji czarno-białej i umieścić w tekście,

Elementy te nie mogą przekraczać wielkości jednej strony druku (171 ´ 253 mm). Tytuły rycin i tabel oraz wszystkie komórki tabeli, jak również wszystkie elementy opisowe rycin, muszą być podane w języku polskim i angielskim.

- na prośbę autorów istnieje możliwość odpłatnego zamieszczenia rycin kolorowych. Autor pokrywa koszty kolorowej strony (250 zł + 5% VAT),

- wszyscy autorzy składanych prac są zobowiązani do podania w artykule afiliacji instytucji macierzystej


TEKST ARTYKUŁU DO DRUKU (PO RECENZJI)

Poprawione po uwagach recenzentów artykuły należy przesłać w terminie do 26 maja 2017r. na adres: publikacje@wph2017.pl

- wszystkie tabele i ryciny powinny być zapisane w oddzielnych plikach i ponumerowane zgodnie z kolejnością odsyłaczy w tekście,

- wszyscy autorzy składanych prac są zobowiązani do podania w mailu aktualnego adresu zamieszkania, niezbędnego do zawarcia umowy autorskiej,

- w numerze Przeglądu Geologicznego z artykułami publikowanymi w ramach XVIII WPH nie zostaną zamieszczone zdjęcia autorów.


Uwaga: Warunkiem publikacji artykułu w PG jest udział
w sympozjum przynajmniej jednego z autorów.